Kategoriat
yrityskaupat

Brändien kohtalo omistajanvaihdoksen kynnyksellä

Brändien omistajanvaihdokset ovat jatkuvaa liiketoimintaa. Esimerkiksi automerkit ovat usein vaihtaneet omistajiaan, kun yritykset ovat fuusioituneet tai ostaneet toisiaan. Muun muassa Stellantis N.V. perustettiin, kun Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ja Peugeot S.A. (Groupe PSA) yhdistyivät vuonna 2021.

Teknologiayritykset ovat myös tehneet lukuisia yritysostoja ja fuusioita. Esimerkiksi vuonna 2016 Microsoft hankki LinkedInin ja vuonna 2017 Verizon osti Yahoon liiketoiminnan. Rahapelialalla tunnettu pelijätti Evolution on viime vuosien kuluessa hankkinut alaisuutensa muun muassa NetEntin, Red Tigerin, Big Time Gamingin ja Ezugin. Nämä brändit kuitenkin löytyvät eri nettikasinoilta edelleen, vaikka yritykset toimivatkin nykyään suuremman emoyhtiön alla.

Miten brändien omistajanvaihdos tapahtuu?

Brändien omistajanvaihdos voi tapahtua monin eri tavoin, ja se riippuu usein yritysten liiketoimintastrategiasta, omistajien haluista ja taloudellisista tekijöistä. Vaihdos voi olla osa laajempaa yrityskauppaa tai strategista suunnitelmaa, joka vaikuttaa koko yrityksen toimintaan ja liiketoimintastrategiaan. 

Yritysten on kuitenkin suoritettava asianmukaiset oikeudelliset ja taloudelliset arvioinnit ennen brändien omistusoikeuksien siirtoa varmistaakseen, että prosessi tapahtuu sääntöjen ja määräysten mukaisesti ja että yrityksen intressit turvataan.

Fuusio

Fuusio on liiketoiminnan yhdistämismuoto, jossa kaksi tai useampi itsenäistä yritystä päättää sulautua yhdeksi kokonaisuudeksi. Fuusiossa yritykset luovuttavat osan tai kaikki omaisuutensa ja velkansa uudelle, yhteiselle yhtiölle, joka syntyy fuusion tuloksena. 

Tässä prosessissa uusi yhtiö syntyy ja se saa haltuunsa fuusioon osallistuvien yritysten omaisuuden, liiketoiminnan ja velvoitteet.

Fuusioita on erilaisia riippuen yritysten tavoitteista ja fuusion rakenteesta:

 • Sulautuminen ja katoaminen: Yritys sulautuu kokonaan toiseen yritykseen, ja fuusioituva yritys katoaa kokonaan olemasta. Uusi yhdistynyt yritys jatkaa toimintaansa fuusioituneiden yritysten asemasta ja brändit voivat yhdistyä yhdeksi yhteiseksi brändiksi tai jatkaa toimintaa vain toisen brändin alla.
 • Sulautuminen ja uuden yhtiön muodostaminen: Fuusioon osallistuvat yritykset yhdistyvät muodostaakseen kokonaan uuden yhtiön. Uusi yhtiö voi olla fuusioituneiden yritysten yhdistelmä ja se voi jatkaa toimintaansa uuden brändin alla tai useiden brändien yhdistelmänä.
 • Sulautuminen ja osittainen itsenäisyys: Joskus fuusioon osallistuvat yritykset voivat säilyttää osittaisen itsenäisyyden ja brändinsä fuusion jälkeen. Tässä tapauksessa fuusioituneet yritykset voivat toimia yhteisessä yhtiössä säilyttäen samalla oman brändinsä ja liiketoimintansa.

Fuusiot ovat monimutkaisia liiketoiminnan järjestelyjä, joissa on otettava huomioon liiketoiminnalliset, oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat. Fuusiot voivat tarjota yrityksille useita etuja, kuten synergiaetuja, laajentumismahdollisuuksia, kustannusten säästöjä ja vahvemman markkina-aseman. Toisaalta fuusiot voivat myös tuoda mukanaan haasteita, kuten integraatioon liittyviä ongelmia, kulttuurierojen yhteensovittamista ja organisaation rakenteiden muutoksia.

Onnistunut fuusio voi vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla ja parantaa sen kilpailukykyä. Kuitenkin brändien yhdistämisessä on myös huolehdittava siitä, että brändit ovat linjassa uuden yrityksen strategian ja tavoitteiden kanssa ja että asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus brändeihin säilyy fuusion jälkeen.

Yritysosto

Yritysosto on liiketoimintastrategia, jossa yksi yritys hankkii toisen yrityksen ostamalla sen osakkeita tai liiketoiminta-alueita. Yritysosto voi olla joko ystävällinen tai vihamielinen riippuen siitä, onko ostettava yritys suostuvainen myyntiin vai vastustaa sitä.

Ystävällisessä yritysostossa ostettava yritys suostuu myyntiin ja sen johdon kanssa käydään neuvotteluja yhteistyön aloittamisesta. Tässä tapauksessa ostavan yrityksen ja ostettavan yrityksen johto voivat sopia kaupoista ja yhteisistä tavoitteista. Tämä on yleensä suositeltavin tapa, sillä se mahdollistaa paremman yhteistyön ja integraation yritysten välillä.

Vihamielisessä yritysostossa ostettava yritys vastustaa myyntiä ja tekee vastarintaa yrityksen omistusoikeuden siirtymiselle. Ostava yritys voi yrittää tehdä julkisen ostotarjouksen ostettavan yrityksen osakkeista, vaikka sen johto tai omistajat eivät tukisi tarjousta. Tämä voi johtaa osto-operaatioon, jossa ostava yritys voi saada enemmistön ostettavan yrityksen osakkeista ja näin hankkia sen omistajuuden.

Yritysoston seurauksena ostavan yrityksen omistuksessa siirtyy myös ostetun yrityksen brändejä. Ostava yritys voi saada haltuunsa koko ostetun yrityksen brändivalikoiman tai vain tiettyjä brändejä, jotka ovat kaupan kohteena. Tämä tarkoittaa, että ostava yritys saa käyttöönsä brändin tunnettuuden, maineen ja asiakaskannan.

Brändien omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää, että ostava yritys tunnistaa brändien arvon ja pyrkii säilyttämään brändien tunnistettavuuden ja asiakasuskollisuuden. Jos brändi on tunnettu ja menestyvä, se voi olla yritysoston yksi arvokkaimmista osista. Ostava yritys voi päättää jatkaa ostetun yrityksen brändin käyttöä sellaisenaan, integroida sen oman brändinsä alle tai tehdä uudelleenbrändäyksen, jossa brändi muuttaa nimeään tai ilmettään osaksi ostavan yrityksen brändiä.

Onnistunut brändien integraatio ja hallinta ovat avainasemassa, jotta brändiarvot eivät heikkene ja yrityksen maine säilyy vahvana yritysoston jälkeen.

Myynti

Kun yritys päättää myydä tietyn brändin tai liiketoiminta-alueensa toiselle yritykselle, kyseessä on liiketoimintakauppa tai divestointi. Tämä strategia voi olla järkevää monista syistä, ja se voi olla osa yrityksen pyrkimyksiä keskittyä ydinliiketoimintaansa tai sovittaa brändivalikoimansa paremmin strategiaansa. 

Tässä on joitakin yleisiä syitä, miksi yritys saattaa harkita brändin tai liiketoiminta-alueen myyntiä:

 • Keskittyminen ydinliiketoimintaan: Yritys voi haluta keskittyä ydintoimintoihinsa ja ydinbrändeihinsä, jotta se voi saavuttaa suuremman kilpailuedun ja tehostaa toimintaansa. Myymällä ei-ydintoimintoja tai brändejä yritys voi vapauttaa resursseja ja keskittyä olennaisiin liiketoiminta-alueisiin.
 • Uudelleensuuntautuminen: Markkinoiden ja kuluttajien tarpeet voivat muuttua ajan myötä, ja yrityksen on voitava sopeutua tähän muutokseen. Myymällä tietyt brändit tai liiketoiminta-alueet, jotka eivät enää vastaa markkinoiden tarpeisiin tai yrityksen strategiaan, yritys voi ottaa uuden suunnan ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia.
 • Velkojen vähentäminen: Jos yrityksellä on liikaa velkaa tai taloudellisia haasteita, se voi päättää myydä osan omaisuudestaan ja brändeistään rahoittaakseen velkojen maksua tai parantaakseen taloudellista tilannettaan.
 • Kilpailuedun parantaminen: Joskus yritys voi myydä tietyn brändin tai liiketoiminta-alueen toiselle yritykselle, jolla on paremmat edellytykset hyödyntää kyseistä brändiä tai liiketoimintaa. Ostava yritys voi esimerkiksi olla erikoistunut alaan tai maantieteelliseen alueeseen, jossa kyseinen brändi voi menestyä paremmin.

Liiketoimintakauppa voi olla monimutkainen prosessi, jossa on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten brändien arvo, liiketoimintaan liittyvät oikeudet, henkilöstö ja asiakassuhteet. On tärkeää, että yritys suorittaa huolellisen due diligence -tarkastelun, jotta varmistetaan, että kauppa on strategisesti järkevä ja taloudellisesti kannattava. 

Lisäksi yrityksen on huolehdittava siitä, että brändin tai liiketoiminta-alueen myynti ei vahingoita sen mainetta tai vähennä asiakkaiden luottamusta. Onnistunut liiketoimintakauppa voi tuoda yritykselle taloudellista vahvistumista ja keskittymistä ydinliiketoimintaan, kun taas epäonnistunut kauppa voi aiheuttaa haasteita ja menetyksiä.

Jakautuminen

Jakautuminen (tai split) on liiketoimintastrategia, jossa yritys erottaa osan liiketoiminnastaan ja muodostaa siitä erillisen yrityksen tai useita erillisiä yrityksiä. Tämä tapahtuu yleensä siten, että alkuperäinen yritys ”jakautuu” kahdeksi tai useammaksi itsenäiseksi ja erilliseksi yritykseksi, joista kullakin on omat liiketoiminta-alueensa, brändinsä ja omistuksensa.

Jakautumisen tarkoituksena voi olla monia eri syitä:

 • Keskittyminen ydinliiketoimintaan: Yritys voi haluta keskittyä ydinliiketoimintaansa ja erottaa toissijaiset tai vähemmän kannattavat liiketoiminta-alueet omiksi itsenäisiksi yrityksiksi. Näin ydintoimintojen hallinta ja fokus vahvistuvat, mikä voi parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta.
 • Yritysryhmien selkeyttäminen: Isoilla yrityksillä voi olla useita eri liiketoiminta-alueita tai tytäryhtiöitä. Jakautumisen avulla voidaan selkeyttää yritysryhmien rakennetta ja mahdollisesti tehostaa päätöksentekoa ja hallintoa.
 • Sijoittajien intressit: Jakautuminen voi olla sijoittajille houkutteleva vaihtoehto, sillä se voi tarjota mahdollisuuden sijoittaa suoraan tiettyyn liiketoiminta-alueeseen tai brändiin, joka kiinnostaa heitä enemmän kuin koko yritys.

Jakautumisessa brändit voivat siirtyä jommankumman yrityksen omistukseen tai jakautua molempien yritysten kesken. Tämä riippuu siitä, miten jakautuminen on suunniteltu ja toteutettu. Jos yrityksellä on useita brändejä, se voi päättää, että tietyt brändit siirtyvät toisen jakautuneen yrityksen omistukseen ja toiset taas jäävät alkuperäisen yrityksen omistukseen.

On tärkeää huolehtia, että jakautuminen tehdään huolellisesti ja että kaikki osapuolet (kuten asiakkaat, työntekijät, osakkeenomistajat ja sidosryhmät) otetaan huomioon. Jakautumisen on oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti kestävä, ja sen on oltava linjassa yrityksen pitkän aikavälin strategian kanssa.

Jakautuminen voi tarjota yritykselle mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaansa ja parantaa liiketoiminnan tehokkuutta, kun taas samalla luodaan uusia mahdollisuuksia eriyttää ja kasvattaa eri liiketoiminta-alueita ja brändejä itsenäisesti.

Liiketoimintakauppa

Liiketoimintakauppa (business acquisition) on liiketoimintastrategia, jossa yritys myy kokonaisen liiketoiminta-alueensa toiselle yritykselle. Tämä tarkoittaa, että myyvä yritys luopuu kokonaisesta liiketoiminnastaan, johon voi kuulua tiettyjä tuotteita, palveluita, markkinointikanavia, toimitusketjua, henkilöstöä ja brändejä.

Liiketoimintakauppa on eräänlainen yrityskauppa, jossa ei myydä vain osakkeita tai omaisuuseriä, vaan koko toimiva liiketoiminta, johon kuuluu usein myös immateriaalisia oikeuksia, kuten brändejä, tavaramerkkejä tai patentteja. 

Liiketoimintakaupassa myyjä voi myydä myös liiketoimintaan liittyviä domaineja, sopimuksia, asiakasrekistereitä, teknologiaa ja muita immateriaalioikeuksia, jotka ovat olennainen osa kyseistä liiketoimintaa.

Tämänkaltaisessa kaupassa ostava yritys hankkii valmiin toimivan liiketoiminnan, mikä voi tarjota sille useita etuja:

 • Nopeampi laajentuminen: Liiketoimintakaupan avulla ostava yritys voi nopeasti laajentua uusille markkinoille tai hankkia uusia tuotteita ja palveluita, joita sillä ei aiemmin ole ollut.
 • Asiakaskannan kasvattaminen: Liiketoimintakaupan avulla ostava yritys voi hankkia uusia asiakkaita ja laajentaa markkinaosuuttaan.
 • Synergioiden hyödyntäminen: Liiketoimintakaupassa voi olla mahdollisuus hyödyntää synergiaetuja, kuten kustannussäästöjä, toimitusketjun tehostamista ja yhteistyömahdollisuuksia.
 • Brändin ja maineen hankkiminen: Liiketoimintakaupassa ostava yritys saa usein myös haltuunsa myyjän brändin ja maineen, jota voidaan hyödyntää oman liiketoiminnan vahvistamisessa.

On tärkeää varmistaa, että ostava yritys saa arvokasta ja kannattavaa liiketoimintaa, joka tukee sen pitkän aikavälin strategiaa ja tavoitteita. Samalla myyvän yrityksen on huolehdittava, että se myy liiketoimintansa oikeaan hintaan ja että se tekee sopimuksen, joka suojaa sen etuja ja varmistaa, että kauppa tapahtuu asianmukaisesti ja lainmukaisesti. 

Katoaako brändi omistajanvaihdoksen myötä?

Brändi ei välttämättä katoa omistajanvaihdoksen myötä, mutta sen kohtalo riippuu siitä, miten uusi omistaja päättää brändin tulevaisuudesta. 

Omistajanvaihdos voi vaikuttaa brändiin usealla tavalla:

 • Brändin jatkaminen: Uusi omistaja voi päättää jatkaa brändin käyttöä ja kehittää sitä edelleen. Tämä on yleinen skenaario, jos brändillä on vahva asema markkinoilla ja sen tunnettuus ja asiakaskanta ovat merkittäviä.
 • Brändin yhdistäminen: Jos kahden yrityksen välillä on tapahtunut fuusio, brändit voivat yhdistyä tai toisen brändi voi jäädä pois käytöstä. Tämä riippuu siitä, millaisia brändiarvoja ja tunnettuutta kullakin brändillä on.
 • Brändin uudelleenbrändäys: Uusi omistaja saattaa päättää uudelleen brändätä yrityksen tai sen osia. Tällöin brändin nimi, visuaalinen ilme ja arvot voivat muuttua vastaamaan uuden omistajan strategiaa ja tavoitteita.
 • Brändin myyminen: Jos uusi omistaja ei näe brändissä strategista arvoa tai se ei sovi heidän liiketoimintasuunnitelmaansa, he voivat päättää myydä brändin tai sen liiketoiminta-alueen toiselle yritykselle, joka näkee siinä potentiaalia.

On tärkeää muistaa, että brändi on paljon enemmän kuin pelkkä nimi tai logo. Se edustaa yrityksen mainetta, tuotteiden ja palveluiden laatua, asiakkaiden sitoutumista sekä brändin arvoja. 

Omistajanvaihdoksessa brändin tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin uusi omistaja ymmärtää ja arvostaa brändin merkitystä ja kuinka hyvin he pystyvät jatkamaan sen menestystä ja kehittämään sitä eteenpäin. Onnistunut brändin hallinta ja jatkuvuus voivat olla tärkeitä tekijöitä yrityksen menestyksessä omistajanvaihdoksen jälkeen.